Versterking van de vaten van de neus

Bekijk: even de vuile vaten doen - nemo kennislink

Blwi) - goed verdragen po - weinig toxiciteit - gaan niet door bhb (wel cefuroxine axetil 3e generatie) - 10 kruisallergie met peni macroliden. Biclar - weinig allergie - weinig toxisch (lever) - orl - stafylo - pneumonie - mycoplasma, legionella - (pneumokok, haemophilus) - toenemende resistentie tegen streptococ, pneumococ en stafylococ Moderne tetracyclines. Mino-50 - goed verdragen, behalve - slokdarm: doxycycline - draainissen: minocycline - actief op mycoplasma, chlamydia - resorptie (ca, al, melk,.) - toenemende resistentie tegen haemophilus, pneumokok, moraxella (cara) co-trimoxazole. Eusaprim - breed spectrum - breed toepassingsgebied - urinair, prostaat - gi: invasieve enteritis (2e keuze) - luchtwegen (2e keuze) - bacteriostatisch - allergie - toxiciteit quinolones. Ciproxine - bactericied (gram negatief) - weinig resistentie (geen plasmiden) - goede weefseldiffusie - interessant spectrum: - 1ste keuze urogenitaal - invasieve enteritis - cave combinatie met nsaid en corticoïden: achillespeesruptuur! kruisresistentie met alle andere quinolones - niet voor kinderen (beendergroei) en zwangeren - niet actief op streptococ, pneumococ en anaëroben - verlaagt epilepsiedrempel - zonlichtreactie clindamycine. Dalacin C gelijkt op macroliden - spectrum: staphylococcen anaëroben (goed voor straatwonden) Metronidazole - imidazole aanvankelijk antiparasitair beste middel tegen anaëroben! Bacteriën Bacteriën Plaats/ziekte ab aerobe grampositieven Streptococcus pyogenes - keel - huid: erisypelas, ecthyma, impetigo penicilline, cephalosporine 1ste generatie, macroliden Streptococcus pneumoniae - pneumonie: ook.

selectieve coxibs minder risico - renaal: * perifeer oedeem, ani en cni, nefrotisch symptomen syndroom, interstitiële nefritis, papilnecrose * reden: verminderde perfusie van de nier * evenveel risico bij selectieve coxibs - hematologisch en cardiovasculair: * Trombocytenaggregatieremmend, maar risico minder bij selectieve coxibs * Verhoogd. analgetisch anti-inflamm - rectale toediening minder goed voorspelbare absorptie - interacties: klik hier - piekconcentratie plasma na 2 - 4 uur - in de lever tot inactieve metabolieten omgezet en vervolgens uitgescheiden door de nieren trap 1c: combinatie paracetamol nsaid trap 2: Zwakke opiaten. Cachectische, oudere pt en/of lever- of nierstoornissen: alle dosissen halveren * systematisch laxativa * indicatie: stabiele pijn * voordelen: minder constipatie, bij slikstoornissen geen injecties nodig Pijntherapie specifiek: Kankerpijn Koliekpijn neuropathische pijn Opmerkingen - oplaaddosis om zo snel mogelijk werkzaamheid te verkrijgen: pt krijgt. 's nachts meer - doorbraakpijn: zie hoger - bijwerkingen aanpakken: laxativa, anti-emetica - galkolieken - nierkolieken: nsaid voorkeur boven opioïden - ontstaat door beschadiging en dysfunctie van centrale of perifere zenuwstelsel:. Diabetische neuropathie, postherpetische neuralgie, trigeminusneuralgie, fantoompijn - eigenschappen: * schrijnende, brandende, schietende of stekende pijn * sensorische uitval in het aangedane gebied * soms pijnsensatie bij normale aanraking * autonome instabiliteit in het huidgebied dat door de aangedane zenuw wordt verzorgd Strategie stap 1: paracetamol. 3x800mg R/duur: minstens 3-6mnd max dosis: 3600 mg/d Cholesterol: - meest gebruikt: docsimvasta (statine) - nevenwerkingen: spierpijn - stop onmiddellijk medicatie - alternatief: fibraat (bv. Lipanthyl) (minder goed) - informatie: cholesterol is 1/3 voeding (R/ dieet) en 2/3 leversynthese (R/ medicatie). Antibiotica: algemene beschouwingen pro contra penicilline-groep. Augmentin - bactericied - goed verdragen po (amoxy) - atoxisch - hoog doseren - zwangerschap ok - spectrumaanpassingen - stafylo ( Floxapen ) - gramnegatieven / anaeroben ( Augmentin ) - verweer tegen beta-lactamasen: clavulaanzuur ( Augmentin ) - allergie (vooral bij inspuiten) - vraagt. Roceph (3) - 1ste generatie actief tegen stafylococcen (alternatief van peni bij.

Dit zijn de 7 beste Irish whisky s

karperbeugel : bepaald haakvormig vangwerktuig dat echter begin twintigste eeuw al tot verboden visgerei gerekend schoonmaken werd. Genoemd in: Reglement voor de binnenvisserij 1911. karraecke : oude schrijfwijze voor Kraak. karren : tijdens het varen bodemberoering hebben. (Verouderd.) karreldoek, karldoek, carldoek, carreldoek : 1 zeildoek gemaakt van fijn gehekelde hennep karl. 2 volgens sommigen zeildoek, dat reeds in zekere mate met karrelteer geïmpregneerd. karrelteer, carlteer : bruine teer.

De gevolgen van ouder worden: Hart en bloedvaten: Merck

verdringen van de coumarine-anticoagulantia van de plasma-eiwitten met sommige nsaids; voorzichtigheid is geboden, vooral in de eerste dagen van de toediening van het nsaid. verminderde renale excretie van lithium en stijging van de lithiumspiegels in het plasma. potentialisatie van de nefrotoxiciteit van ciclosporine. tegengaan van het effect van diuretica en antihypertensiva. mogelijk tegengaan van het cardioprotectief effect van acetylsalicylzuur. Diuretica: werkingsmechanisme: een overzicht: (bron: cursus Farmacologie deel 4) Analgeticaladder (cursus ha-geneeskunde, nhg standaard 'pijnbestrijding : trap 1a: niet narcotische analgetica: paracetamol Medicatie dosis / Verwerking Bijwerkingen Opmerkingen Paracetamol - oraal: 500mg-1g 4-6x/d meestal 750-1g nodig - rectaal: 1g 2-3x/d - chronisch: max 2,5 tot. hematologisch: * cave onderdrukking plaatjesaggregatie * niet met methotrexaat - andere: * Intoxicatie : Oorsuizen, duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn * hypoglycemisch effect van orale antidiabetica versterken Pyrazolon-derivaten novalgine 500mg-1g/3 tot 4 x agranulocytose trap 1b: niet narcotische analgetica: nsaid - bij onvoldoende effect van. veiligst voor de maag zijn ibuprofen en diclofenac * risicoverhogend: hoge leeftijd ( 60j vg van maagulcera, lori, ernstige comorbiditeit, hoge dosis nsaid, gelijktijdig cortico, ssri, antico of acetosal.

Dit wordt door termen als klaarzak en klaarnet eigenlijk bevestigd. karl : 1 gehekelde hennep. 2 verkorte vorm van karreldoek, zeildoek gemaakt van karl. karldoek : zeildoek van fijn gehekelde hennep, karl. Veelvuldig geschreven als karreldoek. karnaat, garnaat, granaat : takel tot het hijsen van niet al te zware lasten. De term is gebruikt in de zeevaart maar is terug te vinden in het sporadisch gebruikte stagernaat. Vaak in verkleinvorm gebruikt.

Vaten - engelse vertaling - online woordenboeken van

Foliumzuur houdt alle bloedvaten schoon - harebo

Het cardinaalstelsel maakt in hoofdzaak gebruik van geel-zwarte bakens met topteken. Het topteken geeft aan in welke positie ten opzichte van het 'gevaar' de breakfast boei/ton/baken ligt of staat. Bij de overheid wordt in dit verband Cardinaal nog altijd met een C geschreven! kardoes : 1 oud woord voor knieklamp. Meestal gebruikt voor verbindingen tussen dekken of dekbalken en andere rompdelen. Soms verbasterd tot kadoes, met als mogelijke verkleinvorm kadoesie. De term schijnt alleen op het Kampereiland okz in gebruik geweest te zijn.

karen : vis uit de visbun, kaar of legger halen. Soms ook klaren genoemd. Oorspronkelijk scheen het te gaan om het verwijderen van dode vissen uit de visbun, waarvoor men echter ook de term klaren gebruikt. Nadat men ijs aan boord kreeg, dit zal meestal alleen in de zeevisserij geweest zijn, had de term betrekking op het verwijderen van stervende vis ten einde deze tot 'ijsvis' te verwerken. Diverse bronnen zien het echter meer algemeen, zoals omschreven. Het is niet onwaarschijnlijk dat karen als speelse variant van klaren, in de zin van opruimen, gezien moet worden.

Een feuerwehrkarabiner of Schnappkarabiner. karacke : oude schrijfwijze voor Kraak. karakterlicht : zie periodelicht. kardeel : 1 tegenwoordig: synoniem voor streng. Tot in de achttiende eeuw: een val. De term komt oorspronkelijk uit het Frans en betekende touwm koord.


kardeelblok : blok waardoor een kardeel/val loopt. kardeelslag : zie kardeelslagtouw. kardeelslagtouw, kardeelgeslagen touw: 1 links geslagen touw of garen. gerelateerde termen 2 vierstrengstouw. 3 geslagen als een kardeel, dus énmaal getwijnd. kardeelknoop : stopperknoop gelegd met de kardelen waaruit het touw bestaat. kardinaalstelsel, kardinaalsysteem : Klik hier voor afbeelding systeem voor het plaatsen van boeien en bakens, waarbij de delen van het vaarwater die niet bevaarbaar zijn gemarkeerd worden.

Bloedstolsels uit de neus

karabijnhaak : Klik hier voor afbeelding haak met scharnierende klep, die de haakopening afsluit. In gesloten toestand lijkt de karabijn haak op een ovale ring. Het komt vrij regelmatig voor dat men het woord musketonhaak, of in mindere mate klephaak, gebruikt, terwijl men een karabijnhaak bedoelt! Zowel de karabijn- als musketonhaak worden, als zodanig benoemd, afgebeeld in de katalogus (ca. 1980) van. De term karabijn is ongeveer sinds het midden van de negentiende eeuw kwaliteit (1855) in gebruik. De musketonhaak wordt pas sinds 1925 genoemd. In het duits verstaat men onder een 'karabiner' een musketonhaak. Een karabijnhaak noemt men.

Kar : Klik hier voor afbeelding 1 hellingwagen : rijdende constructie, waarop het schip, als het de helling op getrokken wordt, staat. a.3,.2, op de karren staan : een werfbeurt ondergaan. 2 een (grote) motor (vroeger ook stoommachine ). Gerelateerde termen: naaimachine, wagen, kruiwagen, handkar. karaak : oude schrijfwijze voor, kraak. karaaksteek : Klik hier voor afbeelding bepaalde hieling. De enige hieling waarbij de tampen niet persé met een bindsel vast gezet hoeven te worden. Laat men dit inderdaad na, dan verandert de knoop van vorm en kan als er erg veel kracht opgestaan heeft, moeilijk los te krijgen zijn.

met ascites, volumedepletie door diuretica, zoutrestrictie, nefrotisch syndroom, vasculaire aandoeningen. verergeren van hartfalen. hyperkaliëmie, vooral bij patiënten die kaliumsupplementen, kaliumsparende diuretica, of ace-inhibitoren nemen. mogelijk verminderde fertiliteit bij de vrouw. hoofdpijn, vertigo en verwardheid (frequenter met arylazijnzuur- en de indoolderivaten). lyell-syndroom en Stevens-Johnson-syndroom met de oxicams, celecoxib en valdecoxib. Belangrijkste interacties - verhoogd risico van gastro-intestinale letsels door nsaids bij gelijktijdig gebruik van corticosteroïden.

Reuma: 1x2 co 's avonds Motifene: 10d 1/d * In dalende werkingskracht: biofenac - brufen - dafalgan * Brufen of cataflam (jongere leeftijd) goed effect bij faryngitis. Celebrex kan diarree en bloeddrukstijging veroorzaken (nieuw bextra ) Indicaties - inflammatoire toestanden. pijn en koorts (voor sommige nsaids, en dit aan lagere doses). pijn bij botmetastasen. nierkoliek: vooral diclofenac (intramusculair) Contra-indicaties - ulcus pepticum. antecedenten van astma of urticaria ten gevolge van de inname van acetylsalicylzuur of een nsaid. zwangerschap: klik hier Ongewenste effecten - gastro-intestinale last en letsels van de gastro-intestinale mucosa, gaande tot ulceratie, bloeding en perforatie, dit laatste soms zonder voorafgaande symptomen. Deze letsels kunnen optreden bij toediening van deze geneesmiddelen langs gelijk welke weg. Binnen gezwollen de groep van de niet-selectieve nsaids zouden arylpropionzuurderivaten (ibuprofen, naproxen, ketoprofen, flurbiprofen) minder gastro-intestinale ongewenste effecten geven.

Hoofdpijn en bloedneus: oorzaak van hoofdpijn neusbloeding

Compendium/medicatie, medicatie, voorschrift: - er mogen maar maximaal 2000 e insuline voorgeschreven worden op 1 voorschrift: 2000 e 10 penfills van.5 5 penfills van 3 2 flacons - griepvaccin:. Boven 65 jaar, chronische pathologie - verdoving: voluit schrijven! puffs: derdebetalersregeling van toepassing. compressen: bloeding 3 grote dozen - zuurstof: vermelden op voorschrift: * zuurstof * Debiet * Aantal flessen van 4200 liter * bevochtiger, opmerkingen: - ijzer (Losferron drinkampulles betere resorptie door gelijktijdige toediening van Vitamine C: Vitamine c is een anti-oxidans, waardoor fe niet oxideert (geoxideerd. voornaamste lokale nevenwerking van inhalatiecorticosteroïden: orofaryngeale candidiase - mond spoelen na puff - aldactone: gynaecomastie! Medicatie en zwangerschap: - gevaarlijkste periode is de periode tussen de tweede en twaalfde week van de zwangerschap! anticoagulantia: - heparine is te groot om transplacentair te gaan - orale anticoagulantia gaan wel transplacentair - orale anticoagulantia zijn tegenaangewezen: * in het begin van de zs: wegens kans op congenitale misvormingen * op het einde van de zs: wegens mogelijke fetale bloedingen. Zwangere slaat voet om: therapie: lokaal ijs, paracetamol, kortstondig brufen. Bij rugpijn in zwangerschap: paracetamol; Indien dit niet helpt: contramal opiaat agonist: geen gevaar voor baby op lange termijn en wat betreft ah depressie - antibiotica: Clamoxyl toegestaan - monuril mag indien amoxi niet helpt nsaid (praktijk, ) neuroleptica concreet * Analgetische dosis.

Versterking van de vaten van de neus
Rated 4/5 based on 685 reviews

versterking van de vaten van de neus
Alle artikelen 49 Artikelen
Hier vindt u - in tabelvorm - een lijst met afkortingen, uitdrukkingen en woorden uit de geneeskunde en biochemie die met een u of v beginnen. Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, is een tropische infectieziekte die wordt veroorzaakt door het t de symptomen behoren koorts, hoofdpijn, spierpijn en gewrichtspijn, en een kenmerkende huiduitslag die lijkt op die van de mazelen.

4 Commentaar

  1. Klachten uitscheiding verzuring Vragenlijst repertorium download Celzouten Info sonnenmineral leven met sch ssler celzouten - celzouten volgens. T is een site voor duivenliefhebbers die via het Internet op zoek zijn naar informatie over de duivensport. Voorschrift: - er mogen maar maximaal 2000 e insuline voorgeschreven worden op 1 voorschrift: 2000 e 10 penfills van.5 5 penfills van. Dokterslatijn moeilijke begrippen voor u uitgelegd (pijn) Een eenvoudige woordzoeker, bovenaan links, helpt je bij het zoeken.

  2. Het denguevirus (denv) is een rna-virus uit de familie van, flaviviridae, het geslacht Flavivirus. Andere leden van hetzelfde geslacht zijn gelekoortsvirus. 01 Calcium fluoratum houdt je bloedvaten soepel, versterkt de nagels Orgaantijd.00 -.00 uur - 3voudige verwarmer. Goed voor: Elasticiteit van het.

  3. Hier vindt u - in tabelvorm - een lijst met afkortingen, uitdrukkingen en woorden uit de geneeskunde en biochemie die met een 'u of v' beginnen. De produkten van, alfons Ven zijn niet in de winkel verkrijgbaar. Om een ieder, rondom Groningen, in de gelegenheid te stellen de produkten aan te schaffen. U vindt een overzicht van de raadplegingsuren en raadplegingslocaties van alle jessa artsen in onze online raadplegingsgids. Het telefoonnummer om een afspraak.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*